KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

"OP. DR. CENK TOKAT" (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizlere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “(KVKK)” 10. maddesi ile diğer sair yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Sizleri, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. OP. DR. CENK TOKAT olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; Çalışan, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Diğer - Tedarikçi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ziyaretçi, Tedarikçi Çalışanı, Diğer - Doktor, Diğer - Doktor (İşveren/İşveren Vekili), Diğer - Hasta, Tedarikçi Yetkilisi, Diğer - Davacı, Diğer - Avukat, Diğer - Davalı, Diğer - İşveren, Diğer - Banka Yetkilisi, Diğer - Anlaşmalı Kurum Yetkilisi, Diğer - Çalışan Yakını, Çalışan Adayı, Diğer - Doktor (İşveren / İşveren Vekili), Diğer - Hasta Yakını, Diğer - Hasta Velisi /Vasisi /Temsilcisi, Diğer - Hasta Yakını / 3. Kişi sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, OP. DR. CENK TOKAT tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Diğer - Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Diğer - Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 • Diğer - İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, OP. DR. CENK TOKAT tarafından,
 • Belge Aslı
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Bilgisayar Ortamı
 • E-posta
 • Özel Entegrasyon Programı
 • Yazılım Programı
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • Web Tabanlı Yazılım
 • Hard Copy
 • Veri Kayıt Aracı
 • Form Kaydı
 • Muhasebe Programı
 • El yazısı
 • Excel Programı
 • İletişim Formu
gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, Açık Rızanın Alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.
Yurtiçinde İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Operasyonel İşlemler, Danışmanlık, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sunucu Kullanımı, Bilimsel Araştırma Faaliyeti sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları:
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Diğer - Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir
 • Diğer - Mali Müşavir
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Diğer - Banka
 • Diğer - Hukuk Müşaviri

Yurtdışında İlgili Kişi için Hizmet Sunumu sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtdışı Alıcı Grupları:
 • Tedarikçiler

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.
 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Mimar Sinan Mahallesi Işılay Saygın Sokak No:12 Kat: 1 Daire:2 Alsancak/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
OP. DR. CENK TOKAT